ទាញយកកម្មវិធី
google playstore apple appstore
tesco express hair dye human hair without tracks hair extensions uk hair extensions before and after short hair hairdressing equipment list real hair wigs long hairstyles micro link hair extensions baltimore hair extensions uk april lace wigs bad reviews envy hair and beauty alderley edge hair extensions uk protective hairstyles for medium length natural hair best wig vendors 2017 human hair extensions

ច្បាប់អន្តរជាតិ

ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ:

កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្មែកយុត្តិធម៌ក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី រវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្មែកយុត្តិធម៌ក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី រវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ចេញផ្សាយនា: 12/29/2016 6:37:00 PM

គោលការណ៍ណែនាំ​ស្តី​ពី​ធុរកិច្ច​និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស៖ ការ​អនុត្តន៍​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ស្តីពី​ ការ​ការពារ ការគោរព និងដំណោះស្រាយ គោលការណ៍ណែនាំ​ស្តី​ពី​ធុរកិច្ច​និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស៖ ការ​អនុត្តន៍​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ស្តីពី​ ការ​ការពារ ការគោរព និងដំណោះស្រាយ

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 4:45:00 PM

ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តលើយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញា ស្តីពីការជួួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តលើយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញា ស្តីពីការជួួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

ចេញផ្សាយនា: 12/29/2016 6:34:00 PM

ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន

ចេញផ្សាយនា: 11/30/2016 7:30:00 PM

ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប្រទេសថៃ ឆ្នាំ 2014 រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប្រទេសថៃ ឆ្នាំ 2014

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 6:55:00 AM

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 6:31:00 AM

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ២០១០ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ២០១០

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 6:21:00 AM

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ២០០៨ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ២០០៨

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 6:27:00 AM

Myanmar is a Nation with magnificent historical traditions. We, the National people, have been living in unity and oneness, setting up an independent sovereign State and standing tall with pride.

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ១៩៨៧ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ១៩៨៧

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 6:18:00 AM

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ២០០១ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ២០០១

ចេញផ្សាយនា: 11/30/2016 7:17:00 PM

Through the millennia of their history the Vietnamese people have worked hard and creatively and fought valiantly to build and safeguard their country, in the course of which the nation's tradition of unity, humanity and of staunch and indomitable struggle has been forged and its cultural heritage built and nurtured.

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសិង្ហបុរី រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសិង្ហបុរី

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 6:14:00 AM

រដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ២០០៣ រដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ២០០៣

ចេញផ្សាយនា: 12/16/2016 6:24:00 AM

Page 1 of 2